Comune di Tula

Provincia di Sassari
  • Seguici su:

Isportellu Linguìsticu de sos Comunes de Nughedu San Nicolò (cabu fila), Àrdara, Tula, Itireddu e Patada

S'Isportellu Linguìsticu faghet parte de unu dissignu de sa Presidèntzia de su Consìgiu de sos Ministros in cunforma a sa lege 482/1999 "Amparu de sas minorias linguìsticas istòricas".

In Tula: duos Lunis a su mese. Dae sas noe a sas duas in sa Biblioteca Comunale.

http://www.regione.sardegna.it

 

Corsu interattivu multimediale de Limba e Cultura Sarda

Allegati (3)